Doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu

 • Oznámení doplňků stravy a potraviny pro zvláštní výživu na ME a MZe.
 • Konzultace k etiketám pro doplňky stravy a potraviny.
 • Zdravotní a výživová tvrzení – Poradíme Vám, jak je správně použít.
 • Potraviny nového typu (Novel Food) - žádost o schválení o uvedení potraviny nového typu na trh.
 • Zajištění odborného testování doplňků stravy a potravin.
 • Nastavení a zavedení systému HACCP.
 • Školení a odborná vzdělávací činnost k doplňkům stravy a potravinám.
 • Doporučení a zajištění vývoje doplňků stravy.
 • Doporučení a zajištění smluvní výroby.
 • Konzultace a poradenství k doplňkům stravy a potravinám.
 • Provedeme za Vás externí audit u Vašich dodavatelů.
Doplňky stravy

Doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu – základní informace

Doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu jsou specifickou kategorií potravin. Kromě toho, že se na všechny potraviny vztahuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 atd., vztahují se na jednotlivé kategorie potravin ještě další právní předpisy a odlišné legislativní požadavky týkající se jejich složení a označování.

Doplňky stravy

Účelem doplňků stravy je doplňovat běžnou stravu a to jako koncentrovaný zdroj živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které není možné přijmout běžnou pestrou a vyváženou stravou. Takovým běžným doplňkem stravy je např. vitamin C, jehož větší příjem je doporučován v období chřipek, neboť přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Doplňkem stravy může ale také aktivní uhlí, které za splnění podmínek daných legislativou, napomáhá snižování nadměrné plynatosti po jídle.
Označování, obchodní úprava, balení a reklama nesmí doplňkům:
 • přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,
 • obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů anebo minerálních látek.

Doplňky stravy se před jejich prvním uvedením na trh ČR oznamují na Ministerstvo zemědělství, kam se zasílá český text značení výrobku. Na provozovatele potravinářského podniku uvádějícího na trh doplňky stravy se také vztahuje povinnost informovat příslušné dozorové orgány, tedy Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země dle požadavků vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, v platném znění (přesný postup pro nahlašování doplňků stravy v místě určení je pak dostupný na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Tento oznamovací proces se vztahuje také na obohacené potraviny, což jsou potraviny, do nichž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Příkladem takového výrobku – potravinou může být např. jogurt, do kterého výrobce přidává určité vitaminy nebo minerální látky nebo vlákninu.

Pro splnění informační povinnosti není nutné přikládat výsledky jakýchkoliv testů či kontrol nezávadnosti a ani v rámci notifikace nepodléhají doplňky stravy ze strany rezortu Ministerstva zemědělství žádnému schvalovacímu procesu. Za bezpečnost výrobku včetně splnění požadavků právních předpisů a označování plně odpovídá podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, provozovatel potravinářského podniku uvádějící doplněk stravy na trh.

Administrativní postup pro splnění informační povinnosti naleznete zde: ADMINISTRATIVNÍ POSTUP pro splnění informační povinnosti

Potraviny pro zvláštní výživu

Potraviny pro zvláštní výživu jsou potraviny, které jsou určeny pro výživové účely stanovené ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů, a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití.

Při stanovení výživových účelů platí zvláštní nutriční požadavky:

a) určitých skupin osob, jejichž trávicí proces nebo látková přeměna je narušená,
b) určitých skupin osob, nacházejících se ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít specifické výhody z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo
c) zdravých kojenců a malých dětí.

Rozlišují se následující kategorie potravin určených pro zvláštní výživu:

 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí,
 • obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,
 • náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,
 • potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.
Příkladem potravin pro zvláštní výživu, např. potravin pro zvláštní lékařské účely, jsou různé nutričně kompletní tekuté potraviny k popíjení nebo do vyživovacích sond, určené k dietnímu postupu při podvýživě související s onemocněním. Dalším příkladem mohou sloužit potraviny pro sportovce v podobě gainerů, což jsou vysoce kalorické sacharido-proteinové koncentráty podporující tvorbu svalstva.

Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potraviny pro počáteční kojeneckou výživu nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text označení, který bude uveden na obale výrobku.

Pro splnění informační povinnosti slouží informační systém Ministerstva zdravotnictví – Registr oznámených potravin (IS ROP). Za účelem registrace daného provozovatele do systému vznikla externí žádost, která je umístěna na webových stránkách Žádost o přístup do systému Registr oznámených potravin ROP, kde se po správném zadání zobrazí formulář „Žádost o přístup do systému Registr oznámených potravin ROP“. Po obdržení vstupních údajů a přihlášení do registru ROP, kontaktní osoba vloží požadované údaje o oznámené potravině pro počáteční kojeneckou výživu nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému ROP.

Dnem odeslání údajů o notifikované potravině pro počáteční kojeneckou výživu nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely splnil provozovatel potravinářského podniku zákonnou povinnost. Po odeslání notifikace obdrží kontaktní osoba potvrzující e-mail s číslem jednacím o splnění notifikační povinnosti a oznámené potraviny, které jsou v souladu s právními požadavky, jsou zveřejněny ve veřejné části IS ROP, kde je možné si ověřit, zda byla splněna oznamovací povinnost. Za splnění požadavků právních předpisů, bezpečnost výrobku a jeho správné označení odpovídá provozovatel uvádějící potravinu na trh.

Pravidla k oznamování potravin pro zvláštní účely naleznete zde: Pravidla oznamování potravin

Právní základ:

 • Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy) – zrušuje se tím vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o nutričních a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění výživová a zdravotní tvrzení jsou postupně schvalována a zveřejňována v seznamech, např. nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
 • Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
 • Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (nařízení se použije ode dne 1. června 2013).
 • Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách.
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009.
Důležité odkazy: